prawo-pracy_black

Zatrudnienie i zbiorowe prawo pracy

Indywidualne i zbiorowe prawo pracy to wiodąca specjalizacja Kancelarii, poparta wieloletnią praktyką Jej wspólników i pracowników. Z uwagi na zdobyte doświadczenie zakres świadczonych przez Kancelarię usług wyczerpuje wszystkie zagadnienia dotyczące przedmiotowej dziedziny

Praktyka Kancelarii obejmuje:

  • sporządzanie umów o pracę, umów cywilnoprawnych takich jak umowy zlecenia, umowy o dzieło, kontrakty menadżerskie, umów o zakazie konkurencji, klauzul poufności, umów o odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie, umów o podnoszenie kwalifikacji, wypowiedzeń zmieniających,
  • doradztwo w przygotowaniu i wprowadzeniu systemów wynagradzania, premiowania i systemów czasu pracy (w tym rozkładów czasu pracy),
  • pomoc prawna w zakresie rozwiązania stosunku pracy, w tym sporządzanie oświadczeń i porozumień dotyczących rozwiązania stosunku pracy, tj. oświadczeń o wypowiedzeniu stosunku pracy, rozwiązaniu umów o pracę ze skutkiem natychmiastowym,
  • opracowywanie i negocjowanie wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy oraz porozumień zbiorowych: regulaminu pracy, regulaminu wynagradzania, regulaminu premiowania, regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zakładowego i ponadzakładowego układu zbiorowego pracy, pakietu socjalnego, Programu Dobrowolnych Odejść,
  • restrukturyzacja zatrudnienia, doradztwo w zakresie zwolnień indywidualnych i grupowych oraz sporządzenie wszelkich dokumentów związanych z przedmiotową procedurą,
  • doradztwo w zakresie wszczęcia i prowadzenia procedury sporów zbiorowych (radca prawny Paweł Jurałowicz wpisany jest na listę mediatorów prowadzoną przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej),
  • prowadzenie szkoleń z zakresu szeroko pojętego indywidulnego i zbiorowego prawa pracy.

Copyright © 2019 by KJH