Polityka prywatności

Polityka prywatności.

Dane osobowe

1. Państwa dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), oraz zgodnie z ustawą z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (tekst jednolity 2018.2115).

2. Administratorem danych osobowych podawanych w formularzu kontaktowym lub drogą mailową jest Kancelaria Radców Prawnych „Jurałowicz, Hermann i Wspólnicy” Spółka komandytowa, NIP: 9721002560.

Dane kontaktowe:

- adres: ul. Wroniecka 18/1, 61 – 763 Poznań

- e-mail: kancelaria@kjh-legal.com

- telefon: 61 852 58 54/91

3. Administrator danych przetwarza Państwa dane osobowe, w szczególności imię i nazwisko, adres e-mail, telefon, adres korespondencyjny, inne dane kontaktowe, inne informacje przekazane Kancelarii konieczne do świadczenia pomocy prawnej, w następujących celach:

 • udzielenia odpowiedzi na zapytanie, przedstawienie oferty, przygotowanie umowy,
 • świadczenie pomocy prawnej, w tym występowanie w imieniu Klienta przed urzędami i sądami,
 • udzielanie porad i konsultacji prawnych,
 • sporządzanie opinii prawnych,
 • opracowywanie projektów aktów prawnych,
 • wykonywanie umowy z Klientem,
 • archiwizacyjnych.

Dane osobowe są zbierane z chwilą ich zamieszczenia w formularzu kontaktowym udostępnionym na stronie internetowej Kancelarii lub z chwilą ich przekazania drogą mailową na adresy mailowe Kancelarii.

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych mogą być:

 • wyrażona przez Państwa zgoda - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
 • konieczność podjęcia działań w związku z zamiarem zawarcia umowy lub realizacja przez Administratora danych obowiązków i uprawnień wynikających z umowy o świadczenie usług prawnych zawartej między stronami – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
 • konieczność wypełnienia przez Administratora danych obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa, w szczególności ustawy o radcach prawnych i przepisów proceduralnych (np. Kodeks postępowania cywilnego, Kodeks postępowania administracyjnego) – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
 • prawnie uzasadniony interes Administratora danych realizowany przez Administratora danych lub osobę trzecią, tj. w szczególności ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń - art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

5. Państwa dane osobowe podlegają dodatkowej ochronie z uwagi na obowiązującą Administratora danych tajemnicę zawodową.

Stosownie do art. 3 ust. 3 ustawy o radcach prawnych radca prawny jest obowiązany zachować w tajemnicy wszystko, o czym dowiedział się w związku z udzieleniem pomocy prawnej. Z kolei zgodnie z art. 15 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego radca prawny jest obowiązany zachować w tajemnicy wszystkie informacje dotyczące klienta i jego spraw, ujawnione radcy prawnemu przez klienta bądź uzyskane w inny sposób w związku z wykonywaniem przez niego jakichkolwiek czynności zawodowych, niezależnie od źródła tych informacji oraz formy i sposobu ich utrwalenia.

Tajemnica zawodowa obejmuje również wszelkie tworzone przez radcę prawnego dokumenty oraz korespondencję radcy prawnego z klientem i osobami uczestniczącymi w prowadzeniu sprawy – powstałe dla celów związanych ze świadczeniem pomocy prawnej, jak również informacje ujawnione radcy prawnemu przed podjęciem przez niego czynności zawodowych, jeżeli z okoliczności sprawy wynika, że ujawnienie nastąpiło dla potrzeb świadczenia pomocy prawnej i uzasadnione było oczekiwaniem, że radca prawny będzie ją świadczył.

6. Państwa dane osobowe będą przekazywane:

 • dostawcom usług IT,
 • organom lub podmiotom publicznym (w szczególności sądom powszechnym i administracyjnym) w zakresie niezbędnym do świadczenia na rzecz Klienta pomocy prawnej,
 • dłużnikom lub wierzycielom Klienta w zakresie niezbędnym do świadczenia na rzecz Klienta pomocy prawnej, w szczególności wystosowania w imieniu Klienta przedsądowego wezwania do zapłaty lub odpowiedzi na wezwanie skierowane do Klienta,
 • notariuszom,
 • komornikom,
 • podmiotowi dokonującemu rozliczeń z tytułu świadczonej na rzecz Klienta pomocy prawnej (biuru rachunkowemu).

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.

7. Państwa dane osobowe będą przechowane:

 • w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody – do czasu jej cofnięcia,
 • w przypadku przetwarzania danych w ramach wykonywanego zawodu radcy prawnego - przez 10 lat od końca roku, w którym zakończyło się postępowanie, w którym dane osobowe zostały zgromadzone,
 • w innych przypadkach - do czasu przedawnienia roszczeń Klienta dotyczących danej sprawy.

8. Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych, po spełnieniu warunków i przesłanek określonych przepisami RODO:

 • prawo dostępu do Państwa danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania Państwa danych osobowych, które są nieprawidłowe,
 • prawo żądania usunięcia Państwa danych osobowych, np. w sytuacji, gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, np. gdy przetwarzanie jest niezgodne z prawem,
 • prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych ze względu na Państwa szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych,
 • prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych, tj. prawo otrzymania od Administratora danych Państwa danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego, które mogą Państwo przesłać innemu administratorowi danych lub zażądać, aby Administrator danych przesłał te dane do innego administratora pod warunkiem, że będzie to technicznie możliwe.

9. Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale ich przetwarzanie przez Administratora danych jest warunkiem koniecznym realizacji umowy o świadczenie usług prawnych zawartej między stronami.

Korzystanie ze strony internetowej

1. Korzystanie ze strony internetowej nie wymaga rejestracji i/lub logowania.

2. Podczas korzystania ze strony internetowej Kancelarii mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, czas dostępu itp. Dane związane z wejściami na stronę są zapisywane w systemie informatycznym wyłącznie w zakresie koniecznym do korzystania przez Państwa ze strony internetowej.

Polityka Cookies

1. "Cookies" (Ciasteczka) są to pojedyncze, małe pliki tekstowe, wysyłane przez odwiedzane strony internetowe i pobierane na komputerze użytkownika. Informacje zawarte w tych plikach pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie przez stronę, która je utworzyła. Tym samym strona internetowa nie może mieć dostępu do innych plików znajdujących się na komputerze użytkownika.

2. Cele i rodzaje stosowanych cookies.

Strona internetowa korzysta z plików cookies sesyjnych oraz długoterminowych. Wśród nich można wyróżnić pliki cookies programu Google Analytics, takie jak _ga, _gid, _gat_gtag_{ID}, które gromadzą informacje w celu generowania raportów ze statystykami na temat użytkowania witryny bez danych umożliwiających identyfikację poszczególnych użytkowników, jak i w celu wyświetlania sprofilowanych reklam w usługach Google (np. w wyszukiwarce Google) i w całej sieci.

Strona korzysta również z plików cookies WordPress służących do zapamiętywania ustawień użytkowników panelu administracyjnego – są to wp-settings- {użytkownik} oraz wp-settings-time- {użytkownik}, jak i z pliku catAccCookies, który zbiera informacje o tym, czy użytkownik zaakceptował pliki cookie przy pierwszych odwiedzinach strony.

3. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów użytkowników strony internetowej Kancelarii. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach użytkownicy mają możliwość zmiany ustawień dotyczących przechowywania plików cookies w swoim urządzeniu końcowym. W przypadku wyłączenia plików cookies korzystanie ze strony internetowej Kancelarii będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.